headerVHR2

Chronologisch overzicht

Preadvies 2020 Toetsing van buitenlandse investeringen in geopolitiek en juridisch perspectief
Preadvies 2019 Onderneming, digitalisering en data
Preadvies 2018
100 jaar Handelsrecht Over heden, toekomst en verleden
Preadvies 2017 Het dwangakkoord buiten faillissement

Preadvies 2016 Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, mede in de semipublieke en non-profitsector
Preadvies 2015 Klokkenluiders in perspectief Beschouwingen over corporate governance, (rechtsvergelijkend) arbeidsrecht, privaatrecht en strafrecht in het licht van de Wet Huis voor klokkenluiders
Preadvies 2014 Wet continuïteit ondernemingen (delen I en II) en het bestuursverbod
Preadvies 2012 Europa! Europa? De invloed van het Europese vennootschaps- en effectenrecht nu en in de toekomst
Preadvies 2011 De nieuwe geschillenregeling
Preadvies 2010 Rotterdam Rules en Boek 8 BW.
Preadvies 2009 Ondernemingsbestuur en risicobeheersing op de drempel van een nieuw decennium: een ondernemingsrechtelijke analyse
Preadvies 2008 Maatschappelijk ondernemen in het bijzonder in de zorg
Preadvies 2007 Achter de schermen van beursaandeelhouders
Preadvies 2006 De vereenvoudigde BV
Preadvies 2005 Openbaar bod en bescherming
Preadvies 2004 De Europese Vennootschap (SE)
Preadvies 2004 Het recht van enquête onderzocht
Preadvies 2004 Over Afscheid van papier en Onderneming en recht onder algemene titel
Preadvies 2003 Jaarrekeningenrecht
Preadvies 2003 Personenvennootschappen
Preadvies 2003 Zekerheid in roerende zaken
Preadvies 2002 Onderneming en overdrachtr onder algemene titel
Preadvies 2001 Afscheid van papier: handelsrecht en moderne technologie
Preadvies 2001 Onderneming en overdracht onder algemene titel
Preadvies 2000 Het eigen gezicht van het handelsrecht
Preadvies 2000 Implementatie van de dertiende richtlijn
Preadvies 1999 Bescherming van bedrijfsgeheimen
Preadvies 1998 Het wetsvoorstel beschermingsconstructies
Preadvies 1997 Vervoersrecht in Boek 8 BW
Preadvies 1996 Splitsing van rechtspersonen
Preadvies 1995 Ondernemingsrecht in internationaal perspectief
Preadvies 1995 Verzekering naar komend recht
Verslag 1995 Verslag van de vergadering d.d. 22 april 1994 over Nieuwe bepalingen omtrent uitgifte en levering van aandelen op naam
Verslag 1994 Verslag van de vergadering d.d. 23 april 1993 over Het faillissementsrecht in de tijd van Molengraaff en nu
Preadvies 1994 Nieuwe bepalingen omtrent uitgifte en levering van aandelen op naam (Preadvies)
Verslag 1993 Verslag van de vergadering d.d. 10 april 1992 over Concentraties en joint ventures in het mededingingsrecht
Preadvies 1993 Vereeniging Handelsrecht 1918-1993: Jubileumuitgave 75-jarig bestaan
Preadvies 1993 Het faillissementsrecht in de tijd van Molengraaff en nu (Preadvies)
Verslag 1992 Verslag van de vergadering d.d. 26 april 1991 over De nieuwe algemene bepalingen van Boek 2 BW (kopie)
Preadvies 1992 Concentraties en joint-ventures in het mededingingsrecht (Preadvies)
Verslag 1991 Verslag van de vergadering d.d. 27 april 1990 over preadvies Eigendom ten titel van beheer naar komend recht
Preadvies 1991 De nieuwe algemene bepalingen van boek 2 BW (Preadvies)
Verslag 1990 Verslag van de vergadering d.d. 10 maart 1989 over Leasing
Preadvies 1990 Eigendom ten titel van beheer naar komend recht (Preadvies)
Preadvies 1989 Leasing (Preadvies)
Verslag 1988 Verslag van de vergadering d.d. 13 november 1987 over Juridische aspecten van moderne betaalmiddelen
Verslag 1988 Verslag van de vergadering d.d. 26 Oktober 1984 over De afroep-bankgarantie
Preadvies 1987 Juridische Aspecten van moderne betaalmiddelen (Preadvies)
Preadvies 1986 Bescherming van beleggers ter beurze en Europese effectenreglementering (samen met Nederlandse Vereniging voor Europees recht) (Preadvies)
Verslag 1986 Verslag van de vergadering d.d. 7 maart 1986 over de preadviezen inzake Bescherming van beleggers ter beurze en Europese effectenreglementering
Verslag 1985 Verslag van de vergadering d.d. 15 februari 1985 over het Rapport van de Commissie Insolventierecht
Preadvies 1985 Rapport van de Commissie Insolventierecht (naar aanleiding van uitgave "De in haar continuïteit bedreigde onderneming") (Preadvies)
Preadvies 1984 De bankgarantie (Preadvies)
Verslag 1983 Verslag van de vergadering d.d. 4 juni 1982 over Internationale koop van roerende zaken naar materieel en internationaal privaatrecht
Preadvies 1983 De in haar continuïteit bedreigde onderneming (Preadvies)
Verslag 1983 Verslag van de vergadering d.d. 11 maart 1983 over De in haar continuïteit bedreigde onderneming
Preadvies 1982 Internationale koop van roerende zaken naar materieel en internationaal privaatrecht (Preadvies)
Verslag 1980 Verslag van de vergadering d.d. 8 december 1978 inzake Preadvies De Tweede EEG-richtlijn
Verslag 1980 Verslag van de vergadering d.d. 29 november 1980 over de preadviezen De juridische fusie naar wordend recht
Verslag 1980 Verslag van de vergadering d.d. 20 oktober 1978 over Materiële fusiecontrole in Nederland?
Preadvies 1980 De juridische fusie naar wordend recht (Preadvies)
Preadvies 1978 Materiële fusiecontrole in Nederland en Bestuursrechtelijke aspecten van het SER-advies over fusiecontrole
Preadvies 1978 De Tweede EEG-richtlijn inzake vennootschapsrecht (samen met Nederlandse Vereniging voor Europees recht).
Verslag 1977 Verslag van de vergadering d.d. 19 november 1976 over De Europese groepering tot samenwerking
Verslag 1976 Verslag van de vergadering d.d. 1 november 1974 over De vennootschap volgens het ontwerp B.W.
Preadvies 1976 Beschouwingen over titel 17 van boek 7 van het ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek (samen met de Vereniging voor Verzekeringswetenschap)
Preadvies 1976 De Europese groepering tot samenwerking
Verslag 1974 Verslag van de vergadering d.d. 1973 gehouden door VHR en Ned. Ver. voor Zee- en Luchtrecht inzake Scheepsraad
Preadvies 1974 De vennootschap volgens het Ontwerp B.W.
Preadvies 1973 Scheepsraad, Een bundel opstellen, gewijd aan Boek 8 Nieuw Burgerlijk Wetboek, Zwolle 1973 (samen met de Nederlandse Vereniging voor Zee- en Luchtrecht).
Verslag 1971/1972 Verslag van de vergadering van de Vereeniging Handelsrecht d.d. 1972
Preadvies 1971 Europees Faillissementsverdrag, in WPNR 1971, no. 5133 en 5134 (discussiestuk voor ledenvergadering).
Preadvies 1971 De Besloten Vennootschap
Preadvies 1969 Zijn wettelijke bepalingen gewenst in verband met concernverhoudingen? (Preadvies)
Preadvies 1966 Eenvormig kooprecht en internationaal privaatrecht (preadviezen)
Preadvies 1966 Orde op zaken. Verdient het - met inachtneming ook van ervaringen elders - aanbeveling de "eenmanszaak" in de Nederlandse wet te regelen, en zo ja, in welke zin?(antw. op prijsvraag).
Verslag 1960 Verslag over 1959
Preadvies 1960 Preadviezen van de Vereeniging "Handelsrecht" … voor de gezamenlijke vergadering van de VHR en de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht …. en de Vereniging Vereniging voor de Verzekeringswetenschap … en Nederlandse Vereniging voor Zee- en Vervoersrecht
Preadvies 1960 De kartelbepalingen in het E.E.G.-verdrag (preadviezen)
Verslag 1959 Verslag over 1956 - 1957 - 1958
Verslag 1956 Verslag over 1954 en 1955
Preadvies 1919-1954 Vereeniging Handelsrecht 1919-1954 (Tijdschrift, gedrukt)
Preadvies 1954 Toelaatbare en ontoelaatbare reclame (antw. op prijsvraag)
Verslag 1954 Verslag over 1953
Preadvies 1953 Prae-adviezen over de Vraagpunten 24, 26, 27, 28, 31, 33, 34 en 35 inzake het nieuwe Burgerlijk Wetboek
Preadvies 1950 Vennootschapsrecht en medezeggenschap (Preadviezen)
Preadvies 1948 Verzekerbare en verzekerde waarde: een voorstel tot wijziging van de hierp betrekkelijke bepalingen in het Wetboek van koophandel (antw. op prijsvraag)
Preadvies 1948 Unificatie van het handelsrecht in Nederland en België (antw. op prijsvraag).
Preadvies 1947 Behoeven de bepalingen in het W.v.K. betreffende verzekerbare en verzekerde waarde wijziging en zoo ja, in welken zin? , in: WPNR 1947, no. 3976-3979 (antw. op prijsvraag)
Preadvies 1946 Het Nederlandsche merkenrecht: een pleidooi voor wijziging vergezeld van een ontwerp van wet (antw. op prijsvraag).
Preadvies 1943 Geldigheidsvereischten voor stichtingen, in: RM Themis 1943, p. 22 e.v. (antw. op prijsvraag)
Preadvies 1943 De Stichting (bekroond antwoord op prijsvraag; eerst verschenen in RM Themis in 1943)
Preadvies 1942 Herleidingsstelsel voor geldverbintenissen, Wageningen 1941 (antw. op prijsvraag).
Preadvies 1941 De oorlogsmolest-risicoverzekering, Wageningen 1941 (antw. op prijsvraag)
Preadvies 1940 De hoofdbezwaren tegen de huidige Burgerlijke Procesorde, Wageningen 1940 (antw. op prijsvraag)
Preadvies 1938 Richtige heffing, Enkele beschouwingen naar aanleiding van het wetsontwerp tot aanvulling van de wet tot bevordering van de richtige heffing der directe belastingen
Preadvies 1934 De strijd van den fiscus tegen de N.V.'s
Preadvies 1932 Art. 1793 van het Burgerlijk Wetboek. Veranderingen in de waarde van het geld (Preadvies)
Preadvies 1932 Art. 1793 van het Burgerlijk Wetboek. "Gulden is Gulden" of "Schuldvalorisatie" (Preadvies)
Verslag 1932 Stenografisch Verslag (ledenvergadering za. 8 October 1932) van het verhandelde (over de Preadviezen "Veranderingen in de waarde van het geld" en "Gulden is Gulden")
Preadvies 1930 Herziening van de wetgeving op de zeeverzekering
Preadvies 1927 Het gewijzigd ontwerp van wet op de naamloze vennootschappen
Preadvies 1925 Herziening van het Nederlandsche schadeverzekeringsrecht
Preadvies 1924 Wettelijke regeling van de binnenvaart
Preadvies 1924 Is een "strenge" wetgeving op de naamloze vennootschappen gewenscht? (Preadvies)
Preadvies 1924  Is een "strenge" wetgeving op de naamloze vennootschappen gewenscht? (Preadvies)
Verslag 1924 Stenografisch Verslag (ledenvergadering za. 7 Juni 1924) van het verhandelde (over de twee Preadviezen "Is een strenge wetgeving op de nv's gewenscht?")
Preadvies 1922 Andermaal: vragen van wisselrecht
Preadvies 1920 Vragen van wisselrecht
Preadvies 1920 Het wetsontwerp tot herziening van het zeerecht
Preadvies 1919 Burgerlijke en handelszaken, kooplieden en niet-kooplieden (zelfde als Koopmansboeken?)
Preadvies 1919 De makelaardij
Preadvies 1919 Koopmansboeken
Verslag 1919 Jaarverslag Vereeniging Handelsrecht 1918 (1919) (Tijdschrift - gedrukt)